Usługi towarzyszące, gwarancja

Po wykonaniu usługi przeprowadzamy szkolenie z obsługi poszczególnych komponentów zainstalowanych zabezpieczeń oraz przekazujemy Zleceniodawcy kompletną techniczną dokumentację wykonawczą i powykonawczą obejmującą w szczególności:
- dokumentację fotograficzną elementów przykrytych;
- pisemny raport z wykonanych pomiarów izolacyjności akustycznej przegród z wyłączonym i z aktywnym systemem wibroakustycznym;
- pisemny raport z wykonanych pomiarów tłumienności elektromagnetycznej;
- pisemny protokół z poświadczeniem poziomu zagrożenia stwierdzonego w czasie badania objętego usługą pomieszczenia mającego na celu identyfikację i neutralizację ukrytych urządzeń do pozyskiwania informacji;
- instrukcje obsługi, procedury eksploatacji, monitorowania i kontroli zainstalowanych systemów, oraz zakres obowiązków administratora zabezpieczonego pomieszczenia,

- certyfikaty i gwarancje.

 

 

 

Ponadto przeprowadzimy kompleksowe szkolenie wskazanych pracowników Zleceniodawcy z obsługi wszystkich zainstalowanych systemów i dostarczonych urządzeń.

 

Na wszystkie wykonane systemy oraz dostarczone urządzenia udzielimy dwuletniej gwarancji.