Polityka jakości TRANSFARM

 

Motto: jakość usług, ekologia i dbałość o pracowników

 

 

Transfarm Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem handlowym oferującym odbiorcom testy, odczynniki, wzorce diagnostyczne, aparaturę, materiały laboratoryjne, aparaturę medyczną, testy diagnostyki weterynaryjnej, wyposażenie i urządzenia do bezpiecznego transportu materiału biologicznego, wyposażenie oraz materiały techniki kryminalistycznej, a także sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, akcesoria i materiały eksploatacyjne.

 

Transfarm Sp. z o.o. rozwija się i umacnia swoją pozycję na rynku dzięki spełnianiu oczekiwań klienta przy jednoczesnym zapewnieniu rentowności działań. Spółka stale udoskonala jakość świadczonych usług dbając o środowisko naturalne poprzez recykling, segregację i utylizację odpadów oraz ograniczanie zużycia energii. Dbając o klienta i środowisko naturalne Spółka nie zapomina o pracownikach doskonaląc ich warunki pracy poprzez ograniczanie zagrożeń i minimalizację ryzyka zawodowego oraz zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

 

Postawowe zasady jakimi kieruje sie TRANSFARM:

T erminowość realizacji umów i zamówień
R zetelność wobec klienta przy doborze właściwego wyrobu
A ktywny marketing i skuteczne pozyskiwanie zamówień
N ieustanne doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
S pójność interesu Spółki z interesem klienta oraz środowiska naturalnego
F achowość i rzetelność pracowników
A nalizowanie przyczyn stwierdzonych odstępstw oraz skuteczne ich eliminowanie
R ozumienie potrzeb i oczekiwań partnerów zewnętrznych oraz pracowników
M obilność i elastyczność przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących organizacji.